RODO SZKOŁA

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Łużańskiej, Wola Łużańska 52, 38-322 Łużna
(adres e-mail: spwola.iap.pl; nr tel. 18 3543303, 18 3543338 ).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
inspektor@prolex.plus;
3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie
dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie
obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
– aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017
r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest
wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych
jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub
prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. …
Ponadto dane osobowe są ujawniane …
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do
archiwizacji tj. przez okres …
7. Ma Pan/Pani prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania nieprawidłowych danych;
– żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).